· AUDIT

AUDIT

Naša spoločnosť zabezpečuje audítorské overenie správnosti a úplnosti účtovnej závierky, pričom sa toto môže v závislosti od uzatvorenej zmluvy odvíjať v dvoch rovinách a to:

  • Priebežný ročný audit- viac etáp overovania v priebehu roku
  • Audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Z hľadiska profesijných postupov príslušné etapy auditu prebiehajú podľa postupov stanovených v medzinárodných audítorských štandardoch (ISA). Naša spoločnosť ponúka okrem  overenia účtovnej závierky zostavenej podľa Slovenských národných predpisov aj uskutočnenie auditu  účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS vrátane  prevodu účtovníctva zo slovenských štandardov na štandardy IFRS. Náš audítorský prístup zdôrazňuje poskytovanie zvýšenej hodnoty klientom zvyšovaním kvality a produktivity práce.


Audit účtovnej závierky prebieha z hľadiska profesijných postupov  stanovených medzinárodnými audítorskými štandardami  (ISA) a to:

  • overeniu účtovnej závierky spracovanej podľa Slovenských národných predpisov
  • overeniu účtovnej závierky spracovanej podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS .