· AUDIT

O NÁS

Vážení obchodní partneri,
dovoľujeme si Vám týmto predstaviť našu spoločnosť a zoznámiť Vás s rozsahom nami ponúkaných služieb.

Spoločnosť D.E.A. Consult Žilina /Data Eko Audit/ je  zameraná hlavne na audítorskú a poradenskú činnosť  v oblasti ekonomiky s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej vznik sa datuje od roku 1993. Je registrovaná v Slovenskej komore audítorov.   Svoju odbornú činnosť realizuje na základe  licencie pre výkon auditu.

Naša spoločnosť je  profesionálnou  audítorskou a účtovníckou  firmou s personálnym a odborným zastúpením pracovníkov:

  • s licenciou na výkon auditu SKAU č.39
  • s certifikátom profesie účtovník: 3. stupeň – účtovník expert
  • s diplomom SKAU z medzinárodného finančného výkazníctva ACCA - diplom IFRS expert

Činnosť D.E.A. Consult Žilina sa dynamicky prispôsobuje narastajúcim požiadavkám jej klientov. Odborný tím je zložený z 5 audítorov, ktorí sú kmeňovými pracovníkmi spoločnosti a šiestich, na základe zmluvy spolupracujúcich, externých audítorov. Pracovný tím tvorí tiež skupina kmeňových aj externých asistentov audítora.
Kolektív  spoločnosti  dopĺňajú dlhodobí externí spolupracovníci -  špecialisti v oblasti daňového poradenstva, právnych a finančných služieb, ktorí rovnako spolupracujú s našou spoločnosťou na dlhodobej zmluvnej báze.

- Naše audítorské služby nekončia vyjadrením výroku k účtovným výkazom a výročným správam našich klientov. Svojim klientom pomáhame dosahovať aj ich podnikateľské ciele, predchádzať a riadiť riziká, zvyšovať hospodárnosť a ziskovosť.

- Okrem auditu naša spoločnosť poskytuje aj iné služby:
* účtovníctvo – vedenie účtovníctva pre podnikateľské subjekty
* poradenstvo – v oblasti účtovníctva
* školiaca činnosť – formou špecializovaných kurzov a seminárov v oblasti
                                účtovníctva, audítorstva a daňovníctva