· AUDIT

VITAJTE

Nezávislý audit je základom pre rozhodovanie sa na dnešných kapitálových trhoch.

Naša metodika auditu zahŕňa substantívne testovanie, efektívne analytické nástroje, znalosť hospodárskych odvetví, ako aj dôkladné zameranie sa na interné kontroly a riziká a tak našim klientom pomáhať dosahovať ich podnikateľské ciele, predchádzať a riadiť riziká, zvyšovať hospodárnosť a ziskovosť.

Náš audítorský prístup zdôrazňuje poskytovanie zvýšenej hodnoty klientom zvyšovaním kvality a produktivity práce.

Profesionálna účtovnícka a audítorska firma s personálnym zastúpením pracovníkov:

  • s licenciou na výkon auditu SKAU č.39
  • s certifikátom profesie účtovník: 3. stupeň - účtovník expert
  • s diplomom SKAU z medzinárodného finančného výkazníctva ACCA - diplom IFRS expert

Etický kódex audítorov SKAU II

Správy o transparentnosti
za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2011

SLUŽBY

Audit účtovnej závierky prebieha z hľadiska profesijných postupov stanovených v medzinárodných audítorských štandardoch (ISA) a to:

  • overenia účtovnej závierky spracovanej podľa Slovenských národných predpisov
  • overenia účtovnej závierky spracovanej podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS

Audítorské overenie správnosti a úplnosti účtovnej závierky sa môže v závislosti od uzatvorenej zmluvy odvíjať v dvoch rovinách a to:

  • Priebežný ročný audit
  • Audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky

Vedenie účtovníctva podľa Slovenských národných predpisov a podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS, vrátane prevodu účtovníctva zo slovenských štandardov na štandardy IFRS.

Ekonomické poradenstvo je zamerané na predchádzanie a riadenie rizika, zvyšovanie hospodárnosti a prosperity firmy.

Školiaca činnosť - formou špecializovaných kurzov a seminárov v oblasti účtovníctva, audítorstva a daňovníctva.