· AUDIT

VITAJTE

Nezávislý audit je základom pre rozhodovanie sa na dnešných kapitálových trhoch.

Naša metodika auditu zahàòa substantívne testovanie, efektívne analytické nástroje, znalos hospodárskych odvetví, ako aj dôkladné zameranie sa na interné kontroly a riziká a tak našim klientom pomáha dosahova ich podnikate¾ské ciele, predchádza a riadi riziká, zvyšova hospodárnos a ziskovos.

Náš audítorský prístup zdôrazòuje poskytovanie zvýšenej hodnoty klientom zvyšovaním kvality a produktivity práce.

Profesionálna úètovnícka a audítorska firma s personálnym zastúpením pracovníkov:

  • s licenciou na výkon auditu SKAU è.39
  • s certifikátom profesie úètovník: 3. stupeò - úètovník expert
  • s diplomom SKAU z medzinárodného finanèného výkazníctva ACCA - diplom IFRS expert

Etický kódex audítorov SKAU II

Správy o transparentnosti
za úètovné obdobie konèiace sa 31. decembra 2011

SLUŽBY

Audit úètovnej závierky prebieha z h¾adiska profesijných postupov stanovených v medzinárodných audítorských štandardoch (ISA) a to:

  • overenia úètovnej závierky spracovanej pod¾a Slovenských národných predpisov
  • overenia úètovnej závierky spracovanej pod¾a medzinárodných úètovných štandardov IFRS

Audítorské overenie správnosti a úplnosti úètovnej závierky sa môže v závislosti od uzatvorenej zmluvy odvíja v dvoch rovinách a to:

  • Priebežný roèný audit
  • Audit individuálnej úètovnej závierky a audit konsolidovanej úètovnej závierky

Vedenie úètovníctva pod¾a Slovenských národných predpisov a pod¾a medzinárodných úètovných štandardov IFRS, vrátane prevodu úètovníctva zo slovenských štandardov na štandardy IFRS.

Ekonomické poradenstvo je zamerané na predchádzanie a riadenie rizika, zvyšovanie hospodárnosti a prosperity firmy.

Školiaca èinnos - formou špecializovaných kurzov a seminárov v oblasti úètovníctva, audítorstva a daòovníctva.